09:00 до 18:00

Понеделник до Петък

Бул. "Витоша" 4, ет.1

София, 1000

(+359) 089 9742 432

info@bestplace.bg

Сравенете имоти

 • Консултации във връзка с придобиването на недвижими имоти;
 • Учредяване на вещни тежести върху имоти – ипотеки, сертитути, право на ползване и преминаване и т.н.;
 • Комуникация с държавни и общински органи във връзка недвижими имоти;
 • Съдебна и извънсъдебна делба на имоти;
 • Правни съвети относно етажна собственост;
 • Правна подкрепа по Закона за държавната и Закона за общинската собственост;
 • Процесуално представителство пред различните видове съдилища;
 • Предявяване и защита по собственически и владелчески дела;
 • Съдействие при изповядване на сделки пред нотариуси;
 • Оформяне на цялостна визия при покупки и продажби на недвижими имоти;
 • Подготовка на предварителни договори;
 • Помощ при отдаване под наем и изготвяне на съответните книжа;
 • Консултиране относно кредитиране;
 • Подпомагане на чуждестранни физически и юридически лица при сделки с имоти;
 • Съдействие за снабдяване на всички необходимо документи за извършване на сделки с недвижими имоти, както и изготвяне на правни становища и консултации по вещноправни въпроси при придобиване или продажба на недвижим имот, съдействие при извършване на обстоятелствена проверка за придобиване на собственост по давностно владение;
 • Изготвяне на проекти  и окончателни нотариални актове за покупко-продажба, дарение, замяна на недвижими имоти и всички други необходими документи, съпътстващи сделката, включително представителство пред нотариус при окончателното изповядване на сделките, както и преглед на всички съпътстващи сделката документи;
 • Извършване на проучване и правен анализ на правото на собственост и статута на имота, както и извършване на справки за липсата или наличието на тежести върху имота, съдействие и представителство пред нотариус и Агенцията по вписванията;
 • Консултиране, преглед и изготвяне на предварителен договор и процесуално представителство пред съда по иск за обявяване на предварителния договор за окончателен. Това право имат и двете страни по предварителния договор;
 • Консултиране, съдействие, представителство и защита при учредяване на право на строеж, право на ползване, право на надстрояване и пристрояване и на сервитути съгласно Закона за собствеността и Закон за устройство на територията;
 • Съдействие и извънсъдебна правна помощ във връзка с отношенията между съсобствениците, които възникват по повод на общата вещ, като изготвяме договори за разпределяне ползването на съсобствен имот, решения на съсобствениците за управление на съсобствената вещ;
 • Осъществяване на процесуално представителство и защита по вещноправни спорове пред съда, включително по искове на съсобствениците за разпределяне ползването на съсобствен имот и по въпросите за управление на съсобствен имот и относно правото на събиране на плодовете и добивите от него;
 • Консултиране, съдействие и защита по въпроси относно ползването на съсобствената вещ, включително изготвяне нотариална покана или отговор на нотариална покана за заплащане на обезщетение за лишаване от ползите от съсобствен имот или от други съсобствени движими вещи, когато общата вещ се използва лично само от някои от съсобствениците;
 • Консултиране, съдействие и правна защита по въпроси относно получаване на добивите и плодовете от съсобствената вещ, когато те се добиват и получават само от някои от съсобствениците, включително изготвяне нотариална покана или отговор на нотариална покана за заплащане на припадащата се на съсобственик част от плодовете и/или добивите от общата вещ, включително от наем или рента, които се получават само от някой от съсобствениците;
 • Консултиране, съдействие и процесуално представителство по искове за изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот;
 • Консултации, процесуално представителство, правна защита и съдействие от адвокат по вещно право при извършване на доброволна делба или на съдебна делба на съсобствени вещи и недвижими имоти, включително и искове за сметки и др;
 • Защита на владелеца, на владението, защита на правото на собственост, както и на ограничени вещни права пред всички инстанции на съда /ревандикационен иск, негаторен иск, владелчески искове/. Искове за собственост и предаване на владение, включително и по изпълнителни дела при спорове за право на собственост и други вещни права;
 • Консултиране, защита и процесуално представителство по въпроси и по дела във връзка с управление на Етажната собственост;
 • Водене на дела за обезщетение на вреди от нарушения на правото на ЕС. Консултиране, представителство и съдействие  във връзка с сезиране  ЕСПЧ, когато националният закон и практики нарушават или застрашават права по Конвенцията при прилагането на реституционните закони, свързани с реституцията на имоти, отнети или одържавени от граждани и организации.
обезщетение
 • Консултации, представителство и посредничество при събиране на просрочени вземания;
 • Проучване на длъжника, разговори и срещи;
 • Производство по осигуряване на Изпълнителен лист;
 • Преговори с длъжника и посредничество при слючване на извънсъдебни споразумения, включително споразумения за разсрочено погасяване и предоставяне на гаранции, погасителни планове;
 • Изготвяне и връчване на уведомления за прекратяване на договори;
 • Водене на производства по издаване на заповед за изпълнение срещу длъжник;
 • Налагане на обезпечения (запори, възбрани и други подходящи мерки);
 • След съдебно събиране на вземания с Изпълнителен лист, водене на изпълнителни производства пред съдебен изпълнител;
 • Защита по вече образувани изпълнителни дела;
наследствено право
 • Развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
 • Вещноправни искове за собственост след развода;
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
 • Спор за родителски права;

Други услуги по семейно правни казуси:

 • Режим на лични отношения между родители и деца;
 • Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на република българия;
 • Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
 • Установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;
 • Пълно и непълно осиновяване;
 • Дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка.
търговско право
 • Избор на подходяща правна форма при стартиране на бизнес /ООД, ЕООД, АД, ЕАД, КДА/;
 • Консултации относно данъчното законодателство и оспорване на ревизионни актове по съдебен ред;
 • Правна подкрепа относно трудовото законодателство;
 • Прехвърляне на дружествени дялове;
 • Промяна на правната форма;
 • Продажба на търговски дружества;
 • Консултации относно европейското и международното законодателство;
 • Изготвяне на франчайз договори във връзка със стъпването на международни и европейски пазари;
 • Правно обслужване на чуждестранни юридически лица и създаване на бизнес в България;
 • Създаване на индивидуални концепции относно рискови контрагенти;
 • Стратегии при събиране на вземания;
 • Процедури по несъстоятелност и други права на кредиторите;
 • Ликвидация на Търговски дружества;
 • Изготвяне на книжа и документи от всякакъв характер касаещ дейността на търговските дружества;
 • Правна подкрепа по застрахователни въпроси;
 • Съдействие по отношение на комуникацията с банковите институции по всякакви поводи;
 • Изготвяне на общи условия;
 • Правно проучване на потенциални контрагенти;
 • Комисионни договори, договори за лизинг и превоз;
 • Изготвяне на ценни книги;
 • Подготовка на документи за процедури от диференциран характер;
 • Лицензионни режими относно транспортни фирми, таксиметрова дейност, заложни къщи, аптеки и много други;
 • Закупуване на недвижими имоти и съпътстващата документация;
 • Представителство пред държавни и общински органи;
 • Процесуално представителство по търговски дела пред всички съдебни инстанции;

 Търговска Несъстоятелност:

 • Производство по стабилизация;
 • Пницииране на производство по несъстоятелност;
 • Предявяване на вземания в открито производство по несъстоятелност;
 • Защита на интересите на кредитори при приемане на план за оздравяване;
 • Защита и процесуално представителство във всички етапи на производството по несъстоятелност;
наказателно право
 • Първоначална правна защита на лицата задържани за 24 часа, които все още нямат процесуално качество;
 • Юридическа защита на граждани привлечени като обвиняеми на фаза досъдебно производство;
 • Цялостно процесуално представителство на подсъдими пред Софийски градски съд, Районни, Окръжни, Специализирани и Апелативни съдилища и Върховния касационен съд;
 • Защита при налагане мерки за неотклонение, както и тяхното обжалване;
 • Консултации във връзка с наказателното право и извършени престъпления;
 • Изготвяне на жалби против издадени наказателни постановления.

Административно и административно-наказателно правo:

 • Обжалване на индивидуални административни актове или откази за издаването на такива;
 • Преглед, консултация, оспорване, обжалване и отмяна на актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления, с които се налагат глоби и имуществени санкции;
 • Административно и съдебно обжалване на ревизионни актове по данъчни ревизии и проверки;
 • Анализ на бизнес процесите;
 • Анализ на продуктите и ценообразуването;
 • Бизнес планиране;
 • Пазарни анализи и проучвания;
 • Анализ на конкуренцията;
 • Финансов анализ.